ZGODOVINA

Iz kronike Kokrške župnije

Kronika v sliki in besedi prikazuje nastanek župnije in župnijske cerkve na Kokrici. Prvi samostojni župnijski svet je bil ustanovljen 27. aprila 1970. Tega leta so bili potrjeni načrti arhitekta prof. Toneta Bitenca za preureditev in povečanje stare cerkve sv. Lovrenca. V istem letu je bila s soglasnimi sklepi župnijskih svetov in ključarjev razmejena predoška župnija, iz katere je nastala nova župnija Kokrica. Novi župniji so bile prištete vasi Kokrica, Bobovek, Mlaka in Srakovlje, ki so skupaj štele 1.934 župljanov. Kanonsko-pravno je bila kokriška župnija ustanovljena z listino nadškofijskega ordinariata v Ljubljani, 25. oktobra 1970. S svojim obiskom jo je še v istem letu počastil nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik. Za so- upravitelja župnije je bil imenovan predoški župnik Ladislav Kovačič.

Župnija Kokrica1V prvem letu delovanja je bilo v župniji sedem porok, 33 krstov, devet pogrebov, 215 veroučencev, 20 mladincev in razdeljenih 13.120 obhajil. Nedeljnikov je bilo med 400 in 500. Poročilo kanonične vizitacije navaja, da so otroci veroučno snov odlično obvladali. Iz župnije Kokrica so ob ustanovitvi izhajali trije duhovniki in šest redovnic. Mlada župnija se je že ob nastanku soočala s problemom pomanjkanja pastoralnih kapacitet in s premajhnim liturgičnim prostorom. Zato je bil 6. februarja 1971 ustanovljen gradbeni odbor, ki je sklenil, da bo gradnja novih prostorov potekala »s privatnim mojstrom in prostovoljnim delom«. Takoj se je začelo z zbiranjem finančnih donacij. Ljubljanski nadškof dr. Pogačnik je 31. oktobra 1971, ob navzočnosti vse župnije, med slovesnim pontifikalnim obredom, blagoslovil temeljni kamen bodoče cerkve mučenca sv. Lovrenca. Posvetni mediji pa nasprotno, požrtvovalnim, prostovoljnim (udarniškim) gradbenim prizadevanjem kokriških župljanov niso posvečali zaslužene pozornosti.

V pastoralno dejavnost (molitvene ure in osmine, križev teden, šmarnice, romanja, tečaji za starše in mlade) je bila že leta 1974 vključena priprava na zakon, z zelo dobrim obiskom (med 50 in 80 udeležencev). Delež nedeljnikov je znašal 29 %. V letu 1976 je župnik Ladislav Kovačič iz so-upraviteljstva kot prvi župnik prevzel kokriško župnijo. Umestil ga je škof dr. Lenič, 22. avgusta, po blagoslovitvi novih orgel. Škof dr. Lenič je 31. oktobra istega leta tudi posvetil preurejeno in povečano župnijsko cerkev. Barvna okna arhitektke Metke Krašovec je blagoslovil 19. novembra 1978. Oltarna slika »Poveličani nebeški Jeruzalem« arhitektke Krašovec je bila blagoslovljena 25. oktobra 1981. Leta 2003 je župnijo Kokrica prevzel g. Jože Klun, ki je pred tem 28. let vodil župnijo Breznica.